top of page

NHÓM TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ BẢO TRỢ

THU THẬP THÔNG TIN

Quỹ sẽ nhận hồ sơ trẻ mồ côi, khó khăn do đọc giả và mạnh thường quân giới thiệu và tiến hành thu thập thông tin.

CHẤM ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI HỒ SƠ

Ban xét duyệt tiến hành gọi điện thoại cho người giới thiệu (đọc giả, MTQ) xác minh, thu thập và bổ sung đầy đủ thông tin về hồ sơ trẻ mồ côi, sau đó chấm điểm và phân loại hồ sơ dựa trên Bảng tiêu chí xét duyệt

XẾP HẠNG VÀ LỰA CHỌN HỒ SƠ PHỎNG VẤN KHẢO SÁT TRỰC TIẾP

Dựa trên nguồn lực tài chính của Quỹ và chỉ tiêu bảo trợ, BXD tiến hành chọn ra Danh sách trẻ mồ côi tham gia vào vòng phỏng vấn/ Khảo sát trực tiếp dựa trên nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng.

BXD HỌP CHỐT DANH SÁCH TRẺ MỒ CÔI ĐƯỢC BẢO TRỢ THEO TỪNG QUÝ

Tất cả thành viên BXD tham gia thảo luận từng trường hợp trong tổng số trẻ mồ côi ở vòng 3 và quyết định chọn ra các trường hợp trẻ mồ côi được bảo trợ.

TRÌNH BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ THÔNG QUA DANH SÁCH BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI

Dựa trên danh sách trẻ mồ côi được bảo trợ từ BXD, Ban điều hành ra quyết định bảo trợ và phân công Ban tài chính giải ngân theo quy định.

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ

Công cụ tính toán điểm đánh giá hồ sơ

Hoàn cảnh
Thu nhập
Cấp học
Hạnh kiểm
Số Anh/Em

Giới thiệu trẻ mồ côi

bottom of page