top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Thăm trẻ tại Huế

Ngày

27 - 28/01/2024

Địa điểm

Huế

Căn cứ đề xuất của Ban Vận Hành và Thành viên chi nhánh Huế Duc Tung, Quỹ sẽ đi thăm 13 trẻ tại các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền với mục tiêu nắm thông tin thêm hoàn cảnh của trẻ, sự thay đổi của trẻ trong quá trình Quỹ bảo trợ cũng như việc kết nối các trẻ, gia đình trẻ với Quỹ và các tình nguyện viên, các doanh nghiệp tại địa phương!
Thời gian: Thứ 7, Chủ Nhật 27-28/01/2024, lúc 8g đến khi thăm hết trẻ trong 02 ngày.

bottom of page