top of page

CÔNG TÂM

Mọi quy trình, hoạt động đều vì mục đích chung của Quỹ, chính trực, không tư lợi, thiên vị hay chịu sự tác động của bên thứ ba.

CÔNG KHAI

Mọi thông tin đều được công khai, minh bạch tại Fanpage và các phương tiện truyền thông chính thức của Quỹ.

CÔNG BẰNG

Các hoạt động của Quỹ luôn đảm bảo công bằng dựa trên các tiêu chí đã đặt ra.

DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC BẢO TRỢ

Cộng đồng Quỹ

Quỹ Tony Buổi Sáng rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, đồng hành lan tỏa và yêu thương của Quý Cộng đồng.

Lọc theo hiện trạng
bottom of page