top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/06/2024 - 30/06/2024 + lãi ko kỳ hạn: 576.743.088 VNĐ

Chi tiết chi

Chi trong tháng 06/2024:

   - Chi tiền bảo trợ cho 228 trẻ trong tháng 06/2024: 395.347.000 VNĐ;

   - Chi tiền bảo trợ lần đầu cho 23 trẻ đợt xét duyệt 14 - tháng 06/2024: 40.490.000 VNĐ

   - Chi tiền công tác phí khảo sát thực tế tại các địa phương: 11.233.400 VNĐ;

   - Chi tiền tổ chức hoạt động offline tháng 6 tại một số tỉnh: 5.320.000 VNĐ;

   - Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại nhân viên Ban vận hành T05/2024: 77.303.361 VNĐ;

   - Chi nộp thuế và BHXH cho nhân viên tháng 06/2024: 10.560.000 VNĐ;

   - Chi phí khác (Vận chuyển,...): 177.678 VNĐ.

Tháng 6/2024

Tổng nhận:

35.559.349.697

Tổng chi:

13.431.751.421

Còn lại:

22.127.598.276

Tháng 6/2024

bottom of page