top of page

Chi tiết thu

Thu trong tháng 02/2024:

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/02/2024 - 29/02/2024 + lãi ko kỳ hạn: 913.409.421 VNĐ

Lãi từ tài khoản tiết kiệm: 41.446.575 VNĐ.

Chi tiết chi

Chi trong tháng 02/2024:

- Chi tiền bảo trợ cho 210 trẻ trong tháng 02/2024: 389.444.000 VNĐ;

     * Chi dư: 22.417.000 VNĐ cho 64 trẻ. Xử lý: thu hồi trong chi tiền bảo trợ tháng 03/2024;

     * Chi thiếu: 22.516.000 VNĐ cho 61 trẻ. Xử lý: tiếp tục chi bổ sung ngày trong ngày 06/02/2024.

Nguyên nhân: Do sai sót của Ban Tài chính

- Chi tiền mừng tuổi các con tết nguyên đán: 108.500.000 VNĐ;

- Chi tiền lương nhân viên Ban vận hành T01/2024 + Thưởng Tết NV Truyền thông: 89.200.000 VNĐ;

- Chi phí khác (vận chuyển, gửi quà, công tác thăm trẻ, vệ sinh máy lạnh, văn phòng phẩm): 12.445.026 VNĐ


Tháng 2/2024

Tổng nhận:

32.637.561.671

Tổng chi:

11.273.173.944

Còn lại:

21.364.387.727

Tháng 2/2024

bottom of page