top of page

Chi tiết thu

+ Tiền lãi tất toán TK:

+ Nhận tiền từ các nhà góp quỹ T02 + lãi tiền gửi không kỳ hạn: 491,481,053 VNĐ

Chi tiết chi

+ Chi tiền bảo trợ bé tháng 02: 374,462,000 VNĐ

+ Trích TK 988776688 MO TK TG ONLINE 6 THANG VND: 1,000,000,000 VNĐ

+ Chi tiền lương 02 NV T01.2022: 24,000,000 VNĐ

Tháng 2/2023

Tổng nhận:

23.744.944.866

Tổng chi:

5.332.719.879

Còn lại:

18.412.224.987

Tháng 2/2023

bottom of page