top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền MTQ đóng góp: 1.271.059.906 VNĐ

+ Lãi tiết kiệm kết chuyển từ TK số 32827802: 37.808.219 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 55 bé tháng 10: 91.350.000 VNĐ

Tháng 10/2021

Tổng nhận:

10.540.676.768

Tổng chi:

910.383.156

Còn lại:

9.630.293.612

Tháng 10/2021

bottom of page