top of page

Chi tiết thu

Thu trong tháng 01/2024:

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ 01/01/2024-31/01/2024 + lãi ko kỳ hạn: 1.163.173.651 VNĐ

Nhận lãi từ tài khoản tiết kiệm: 41.446.575 VNĐ.

Chi tiết chi

Chi trong tháng 01/2024:

- Chi tiền bảo trợ cho 201 trẻ trong tháng 01/2024: 351.162.000 VNĐ;

- Chi tiền dịch vụ chuyển phát cho các hoạt động thiện nguyện của Quỹ: 785.176 VNĐ;

- Chi tiền thuê văn phòng T01.24-T03.24 tại HCM: 19.440.000 VNĐ;

- Chi tiền thăm trẻ tại các chi nhánh Phú Yên - Bình Định - Huế - Quảng Ngãi: 38.000.000 VNĐ;

- Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại cho NV Ban vận hành Quỹ 01/2024: 66.800.000 VNĐ;

- Chi đóng BHXH T12.23 cho nhân viên Ban vận hành Quỹ theo quy định: 8.355.000 VNĐ;

- Chi tiền công tác phí tại Phú Yên - Bình Định: 5.278.000 VNĐ;

- Chi văn phòng phẩm: 564.500 VNĐ;

- Chi tiền phúng điếu Mẹ bé Nguyễn Ngọc Thảo Linh (Quảng Nam - QTN116): 5.000.000 VNĐ.

Tháng 1/2024

Tổng nhận:

30.475.707.367

Tổng chi:

10.625.584.918

Còn lại:

21.054.742.675

Tháng 1/2024

bottom of page