top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền MTQ đóng góp: 329.449.976 VNĐ

+ Lãi suất tiết kiệm: 55.000.000 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ 46 em tháng 7: 75.390.000 VNĐ

+ Chi khác: 0 VNĐ

Tháng 7/2021

Tổng nhận:

8.535.980.821

Tổng chi:

651.253.156

Còn lại:

7.884.727.665

Tháng 7/2021

bottom of page