top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền nhà hảo tâm đóng góp, lãi tk: 793.903.368 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 76 bé tháng 04 lần 1: 129.885.000 VNĐ

+ Tiền bảo trợ cho 18 bé tháng 4 lần 2: 32.000.000 VNĐ

+ Chi tiền lương NV Thư ký T4.2022: 10.000.000 VNĐ

+ Tiền thu xác nhận số dư: 50.000 VND

Tháng 4/2022

Tổng nhận:

16.177.807.900

Tổng chi:

1.895.642.879

Còn lại:

14.284.165.021

Tháng 4/2022

bottom of page