top of page

Chi tiết thu

Rút tiết kiệm Online 1 tháng: 1.000.000.000đ

Tiền lãi tư tiết kiệm: 3.142.466đ Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/11-31/11: 505.726.137đ

Chi tiết chi

Chi tiền thăm gia đình các bé đi khảo sát _Team Lụa, Nga, Dung (4 GĐ): 8.000.000đ

Chi tiền thăm gia đình các bé đi khảo sát _ Team Tùng (5 Gđ): 10.000.000đ

Chi tiền thăm gia đình các bé đi khảo sát _ Team Long Liên ( 3 GĐ): 6.000.000đ

Tháng 11/2020

Tổng nhận:

-

Tổng chi:

24.000.000

Còn lại:

3.483.515.000

Tháng 11/2020

bottom of page