top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/03/2021-31/03/2021 + lãi phát sinh: 563.769.024đ

Chi tiết chi

Tháng 3/2021

Tổng nhận:

-

Tổng chi:

-

Còn lại:

-

Tháng 3/2021

bottom of page