top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/02/2021-28/02/2021 + lãi phát sinh: 1.292.787.427đ

Chi tiết chi

Tháng 2/2021

Tổng nhận:

-

Tổng chi:

-

Còn lại:

-

Tháng 2/2021

bottom of page