top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ 01/11/2022-24/11/2022 + lãi ko kỳ hạn: 632.200.367đ

Chi tiết chi

Chi tiền bảo trợ T11.2022: 235.378.000đ

Chi tiền lương NV Thư Ký Quỹ T11.2022: 12.000.000đ

Chi tiền lương NV truyền thông Quỹ T11.2022: 12.000.000đ

Chi phí khác (chi khảo sát đợt 9): 80.000.000đ

Tháng 11/2022

Tổng nhận:

20.882.254.995

Tổng chi:

3.772.607.879

Còn lại:

17.109.647.116

Tháng 11/2022

bottom of page