top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền nhà hảo tâm đóng góp: 899.305.688 VNĐ

+ Lãi tiền gửi tiết kiệm: 66.549.904 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ cho 76 bé tháng 01: 129.135.000 VNĐ

+ Chi tiền lương NV Thư ký T12.2021: 10.000.000 VNĐ

Tháng 1/2022

Tổng nhận:

13.589.111.688

Tổng chi:

1.309.658.156

Còn lại:

12.279.453.532

Tháng 1/2022

bottom of page