top of page

Chi tiết thu

Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/01/2021-31/01/2021: 646.186.255đ

Chi tiết chi

Chi tiền khảo sát đợt 2 cho TNV (16 gia đình các bé): 32.000.000đ

Tháng 1/2021

Tổng nhận:

-

Tổng chi:

-

Còn lại:

-

Tháng 1/2021

bottom of page