top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền MTQ đóng góp: 389.794.854 VNĐ

+ Lãi suất không kỳ hạn: 31.361 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ 46 em tháng 9: 75.390.000 VNĐ

+ Chi khác: 20.000.000 VNĐ

Tháng 9/2021

Tổng nhận:

9.231.808.643

Tổng chi:

819.033.156

Còn lại:

8.412.775.487

Tháng 9/2021

bottom of page