top of page

Chi tiết thu

+ Tổng tiền MTQ đóng góp: 305.976.999 VNĐ

+ Lãi suất không kỳ hạn: 24.608 VNĐ

Chi tiết chi

+ Tiền bảo trợ 46 em tháng 8: 75.390.000 VNĐ

+ Chi khác: 0 VNĐ

Tháng 8/2021

Tổng nhận:

8.841.982.428

Tổng chi:

723.643.156

Còn lại:

8.118.339.272

Tháng 8/2021

bottom of page